Monthly Archives נובמבר 2014

ביטוח לאומי – המדריך לטופסולוגיה נכונה

מדינת ישראל, מיום היווסדה ועד ימינו אנו, למרות מראית העין הניאו-ליברלית הדוגלת בשוק חופשי ובכלכלה פרטית, היא מדינת רווחה שחרטה על דגלה לדאוג גם לשכבות החלשות ביותר לחיים בכבוד ולהבטחת הכנסה מינימאלית שתאפשר קיום בכבוד. לאורך כל ימי חיינו, גם מבלי שנרגיש בכך, מלווה אותנו המוסד לביטוח לאומי, אם דרך קצבת ילדים לנשים שילדו, אם דרך תשלומי משכורת לנשים בחופשת לידה, אם דרך קבלת קצבאות הבטחת הכנסה ואם דרך גמלאות שונות ומשונות המגיעות לנו גם ברגעים שמחים ומאושרים, אך לרוב ברגעי מצוקה כלכלית וצורך קיומי. להקפיד על כל פרט לאופן מילוי הטפסים לביטוח הלאומי יש משמעות קריטית ומהותית בכל הנוגע
Read More

קטגוריות: בלוג נזיקין.